อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร        มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน
                    การสาธิตการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและการเผยแพร่กิจกรรมของงานพัฒนาที่ดิน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยพัฒนาที่ดินทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน  ทำการสาธิตฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร  และเผยแพร่
กิจกรรมงานพัฒนาที่ดิน
 พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร       แบ่งการปกครองออกเป็น  11  อำเภอ    78  ตำบล  834  หมู่บ้าน   พื้นที่รวมทั้งจังหวัด  8607.5 ตร.กม. หรือ 5,379,687.5 ล้านไร่ พื้นที่เกษตรกรรม 3,348,847  ล้านไร่ ประชากรรวม 800,000 คน ประกอบอาชีพการเกษตร 640,000 คน สถานีพัฒนาที่ดินแบ่งการปฏิบัติงานเป็นหน่วยปฏิบัติการทั้งหมด 5 หน่วย