สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
KAMPHANGPHET LAND DEVELOPMENT STATION
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าแรก

แนะนำหน่วยงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนที่แสดงที่ตั้ง

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากร
แผนงานโครงการ/งบประมาณ

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

Service LDD

นายธเนตร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ เขตแดน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายประกอบ คำเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายผดุง ภูฆัง และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ำหมักจากวัสดุทางการเกษตรโดยใช้สารเร่งซูเปอร์ พด.2 ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning by agri-map) ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียด

 นายธเนตร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ เขตแดน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายผดุง ภูฆัง ร่วมกับกลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri - Map) ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 


ข่าวประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2563ในรูปแบบ PDF ไฟล์
 ปีงบประมาณ 2565
งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565
 งวด 1 - 16 ปีงบประมาณ 2565

 

 LDD HOTLINKS

 
 


 
 

MOBILE APPLICATION กรมพัฒนาที่ดิน

 Web Application กรมพัฒนาที่ดิน


VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)


บ่อจิ๋วเพื่อเกษตรผสมผสาน
 

เกษตรอินทรีย์ PGS อ.ขาณุวรลักษบุรี


การใช้ปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงบำรุงดิน

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 148 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:055-705734 -5 โทรสาร:055-705734 E-mail:Kpt01@ldd.go.th
Facebook :LDDKamphaengphet