นายประศาสน์   สุทธารักษ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 


  นายสุรเดช  เตียวตระกูล
     อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
   
นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
   

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
ปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านบึงปอแดง ม.6 ต.ยางสูง
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
วันที่ 26 มกราคม 2559  <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>


 


โครงการส่งมอบความสุขปีใหม่ ปี 2559
ให้เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
 <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
บ้านโพธิ์ใหม่ทฤษฎี หมู่ 13 ตำบลคณฑี
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
 <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>
โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
บ้านหัวถนน หมู่ 1 ตำบลหัวถนน
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
 <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
บ้านก้าวเจริญพร หมู่ 8 ตำบลประชาสุขสันต์
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 17  ธันวาคม 2557
 <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>


โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
บ้านโพธิ์ทะเล หมู่ 1 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 15  ธันวาคม 2557
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดฝึก
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 อำเภอ

 <คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดฝึก
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.โกสัมพีนคร

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี
 
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดฝึก
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.ทรายทองวัฒนา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี
 
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>


สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดฝึก
อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อ.ทรายทองวัฒนา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี
 
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดฝึก
อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปี 2558
ณ โรงแรมเพชร  
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>

 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
ทัศนศึกษาที่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>

นายอนันต์ ลิลา รองปลัดกระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
์ตรวจเยี่ยมงานภายในหน่วยงาน และตรวจดูงานโครงการ
จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาที่ดิน 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพี
พัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านครองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>

  เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระราชินีนาจ
เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ ณ สวนสิริกิติ์
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่  

<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>


ถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วม
ออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วัดบึงสำราญใหญ่ หมู่ 7 ตำบลถาวรวัฒนา
อำเภอทรายทองวัฒนา

<คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ>

   

 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดคลิ๊ก
 แผนที่ (Zoning) เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด
ระดับอำเภอ ขนาด A0

  แนวทางการกำหนด Zoning เขตส่งเสริมการปลูกพืช จังหวัดกำแพงเพชร

  การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน  (Zoning) และแนวทางการขับเคลื่อน
                  เขตความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจระดับจังหวัด

รายงานเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจกำแพงเพชร (Zoning)


     ี่   สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จัดจุดบริการปนะชาชน ในช่วง เทศกาลสงกานต์
ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2559 มีบริการที่พักรถ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และห้องน้ำสะอาด
ไว้ต้อนรับประชาชน ที่สัญจรผ่านจังหวัดกำแพงเพชร

                                            
      
 
ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2559
ข่าวประจำเดือนเมษายน 2559


กรุพระเครื่อง  เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่  กล้อยไข่หวาน น้ำมันลานกระลือ  เรื่องลือมรดกโลก            
                                                                       
บริการประชาชนOnline Service
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
บัญชี Stock วัสดุการเกษตร
รายงานผลวิเคราะห์ดินOnline
พิพิธภัณฑ์ดิน
เวทีโต้-ตอบWebboard
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
12 มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมชลประทาน

   ร่วมลงนามถวานพระพรออนไลน 


  

>>>> จังหวัดกำแพงเพชร
>>>> เที่ยงทั่วไทย
>>>> Google
>>>> หางาน


>>>> บริการวิเคราะห์ดิน
>>>> บริการกล้าหญ้าแฝก