วิสัยทัศน์   (VISION)

......"สร้างดินให้สมบูรณ์   เพิ่มพูนรายได้เกษตรกรไทย    คือหัวใจในการทำงานของเรา "......

 

 

คำขวัญ   

......" ขยัน    ประหยัด    อดทน    โปร่งใส     เต็มใจบริการ "......

       

พันธ์กิจ (MISSION)


พันธกิจหลัก     
                      1. บริการเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน
                      2. บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
                      3. บริการสาธิต – ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ

      พันธกิจรอง
                           1. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ อำเภอ คลองลาน
                           2. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินตามโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิต
                               ของชุมชน (ASPL)
                           3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
                           4. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร พื้นที่โครงการชลประทาน
                               ขนาดใหญ่ลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง (ASPL)
                           5. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินตามศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร

      พันธกิจสนับสนุน
                           1. งานธุรการ
                           2. สนับสนุนส่วนราชการตามโครงการต่าง ๆ ที่ร้องขอ
                           3. ร่วมจัดนิทรรศการ