สภาพปัญหาโดยรวม และแนวทางแก้ไข             1. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน

                       - ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ / ขาดอินทรีย์วัตถุ
                       - ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
                       - ปัญหาโครงสร้างของดินไม่เหมาะสม
                       - ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปริมาณสูง
                       - ปัญหาดินตื้นมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
                       - มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำสวนส้มเขียวหวาน
                       - ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร


              2. ปัญหาด้านสังคม

                       - ปัญหาการอพยพจากประชากรแทบทุกภาคเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มๆ
                       - ปัญหาความยาจน ของเกษตรกร
                       - ปัญหาด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ
                       - ปัญหาด้านการรับเทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ
                       - ปัญหาการขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า และไม่ได้สนใจเรื่องความเหมาะสม ของดิน

             แนวทางแก้ปัญหาทรัพยากรดิน

                 1. ปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก พด.1 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด. 2
                 2. นำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีกล เช่น ทำคันดิน ทางฃลำเลียงในไร่นา บ่อดักตะกกอนดิน
                     บ่อน้ำในไร่นาวิธีพืช เช่น ปลูกพืชแซม ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับ และการใข้หญ้าแฝก
                 3. ปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยสารปรับปรุงบำรุงดิน พด.4
                 4. ใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร พด.3 แก้ไขปัญหาเรี่องโรคพืช พด.5 กำจัดวัชชพืช พด.7 สารขับไล่แมลง
                 5. พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ และก่อสร้างเพิ่มเติม ใช้ประโยชน์ในการเกษตร
                 6. พัฒนาคววามรู้ โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพของหมอดินอาสาในการเป็นตัวแทน
                      นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด