กลยุทธ

             
             1. พัฒนาบุคคลากรภายในสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรให้มีความรู้ และนำหลักวิธีการ 5 ส. และ P.S.O. 1107
                  มาใช้เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลง P.S.A.

             2. พัฒนาที่ดินทรัพยากรดินและน้ำให้ได้ครอบคลุมพื้นที 16, 000 ไร่ เกษตรกรได้รับบริการ 5,300  สามารถเพิ่ม
                  ผลผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 10 % ลดต้นทุนการผลิต 10 % ลดการสารเคมีทางการเกษตร 30%

             3. พัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบลให้มีความรู้เป็นแกนนำเครือข่ายของหมอดินนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาใน
                 ท้องถิ่นของตนเองครบทุกตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร

             4. พัฒนาหมอดินหมู่บ้านให้มีความรู้ และเป็นเครือข่ายของหมอดินอาสาประจำตำบลในการแก้ไขปัญหาใน
                 ท้องถิ่นให้ได้  924 ราย   หรือครบทุกหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมุ่งเน้นการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ
                 ครอบคลุมพื้นที่ 16,000 ไร่ เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพและความมั่นคงในอาชีพไม่น้อยกว่า 70 %