แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
บริเวณพิกัดที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร

 

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร   ตั้งอยู่ที่  พิกัด  559149   ระวางแผนที่   4941  IV   
ในเขต   หมู่  3   ตำบลคลองแม่ลาย    อำเภอเมือง     จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9    จังหวัดนครสวรรค์
      กรมพัฒนาที่ดิน        
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


                       
แผนที่จังหวัด