ข้อมูลด้านการเกษตร
ทรัพยากรดินของจังหวัดกำแพงเพชร

* พื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร
             - พื้นที่ถือครองทั้งจังหวัด จำนวน 5,270,301 ไร่
             - พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร จำนวน 3,295,470 ไร่


* การใช้ประโยชน์ที่ดิน
             - พื้นที่ถือครองเพื่อทำนา จำนวน 1,552,369 ไร่
             - พื้นที่ถือครองเพื่อปลูกพืชไร่ จำนวน 1,637,897 ไร่
             - พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น จำนวน 96,009 ไร่


* ทรัพยากรดิน
           ดินในจังหวัดกำแพงเพชร มีทั้งหมด 33 กลุ่ม ชุดดินดังนี้
           - กลุ่มดินนา จำนวน 13 กลุ่มชุดดิน
           - กลุ่มดินดอน จำนวน 16 กลุ่มชุดดิน
           - กลุ่มดินตะกอนลำน้ำ จำนวน 3 กลุ่มชุดดิน
           - กลุ่มดินที่ลาดเชิงเขา จำนวน 1 กลุ่มชุดดิน

* พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
           - ข้าว
           - อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, ฝ้าย
           - กล้วยไข่, ส้มเขียวหวาน, ลำใย, มะม่วง