บริหารวิเคราะห์ดิน

กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 มีหน้าที่

1. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
2. ศึกษาวิจัยทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
3. ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 

รายการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ค่าการนำไฟฟ้า(EC) ความต้องการปูนของดิน(Lime Requirement) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์(ExtractionK) แปลผลวิเคราะห์ดิน พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามพืชที่ปลูก รายการวิเคราะห์วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ วัสดุปูน วิเคราะห์ค่า pH รายการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) ค่าการนำไฟฟ้า(EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ(Organic Matter) ปริมาณความชื้น และดำเนินการส่งสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติม และออกใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เลขที่ 201/1 ถนนริมแม่น้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-881246 โทรสาร 056-881242