พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum) สำหรับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน

         พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ได้จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

         ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงประวัติการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสำรวจดิน แผนที่ดินในสมัยต่างๆ วัตถุต้นกำเนิดดิน สัณฐานของดินบางประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลแสดงคำอธิบายลักษณะและสมบัติของดิน โปรอกรมดินไทยและโปรแกรมแนะนำการใช้ปุ๋ยรายแปลง รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่ได้ทำการบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

   พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ในวัน จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. เวันวันหยุดราชการ

ข่าววันที่ : 7 ก.ย. 2560