นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่่อพบปะเยี่ยมเยียน และให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบจากวาตภัย และลูกเห็บ พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าผัก ให้กับประชาชน เกษตรกร ที่ประสบวาตภัย และลูกเห็บ ณ ที่ทำการองค์การบริหารตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินมี นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ จากสภาวะพายุ และลูกเห็บตกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอคลองขลุง อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอไทรงาม อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอคลองขลุง เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายมากที่สุด 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน เกษตรกร 505 ราย มีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ได้แก่ข้าว 8,633 ไร่ พืชไร่และพืชผัก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ถั่วเขียว) 799 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ (กล้วยไข่,ทุเรียน,มะละกอ,ส้ม) 925.5 ไร่ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความเป็นห่วงและลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจมอบสิ่งของเป็นถุงยังชีพ 1,000 ถุง เมล็ดพันธุ์ผัก 1,000 ชุด กล้าพันธุ์ผัก 1,000 ชุด และข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุง ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย


  ข่าววันที่ : 1 มี.ค. 2567 |
690