สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่


สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวกชกร กานตารัมภ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสมปอง นงนุช เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายเชาวนะ รุกขชาติ เจ้าพนักงานการเกษตรทำนาญงาน และนางสาวเกตน์นิภา คำสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ครั้งที่ 1 ณ วัดวังทอง (ศพก. เครือข่าย) หมู่ 2 บ้านวังทอง ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายเผด็จ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเกษตรกรร่วมงาน 200 รายการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่างาน Field day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ได้เข้ามาเรียนรู้ เทคโนโลยีการผลิต ที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาถ่ายทอด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้กับพื้นที่ ของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดงาน Field Day ครั้งที่ 1 นี้ มีเกษตรกรเป้าหมายร่วมงาน จำนวน 5 อำเภอ รวม 200 ราย ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ และอำเภอโกสัมพีนคร มีสถานีถ่ายทอดความรู้ 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สถานีที่ 2 เรื่อง การเลี้ยงผึ้ง และชันโรง สถานีที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร สถานีที่ 4 เรื่อง การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร (Zero burn) การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุโดย เกษตรกรต้นแบบ ศพก. เครือข่าย สถานีที่ 5 เรื่อง การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มีองค์ความรู้ สามารถวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิต และเกิดความเข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง และทำให้การผลิตในปีนี้ มีประสิทธิภาพสร้างผลตอบแทน ก่อให้เกิดรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสูงขึ้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

  ข่าววันที่ : 15 ธ.ค. 2566