ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมคณะองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมคณะองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมคณะนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามโครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระน้ำ (บ่อจิ๋ว) ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในตำบลท้ายอ่าง เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จากนั้นช่วงบ่าย รองอาทิตย์และคณะ พร้อมด้วยนายมานะ ต้นนา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ร่วมคณะองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบหนองจิกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนเหล็ก ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ คณะองคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาดินกรดในพื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ ได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และมอบของที่ระลึกแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน

  ข่าววันที่ : 25 ต.ค. 2566