องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)


องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)


องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเชาวนะ รุกขชาติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นางณัฐธิดา เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยมีนายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมีตัวแทนชาวบ้านกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะได้ติดตามการดำเนินงานของการขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยราษฎรหมู่ที่ 1,16,17,18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จะได้รับประโยชน์จากการส่งน้ำในฤดูฝนประมาณ 3,500 ไร่ และ พบปะกับราษฏรในพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

  ข่าววันที่ : 20 ต.ค. 2566