นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร


นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร ด้านการบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการ ณ บ้านแม่ยื้อ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2565