บูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารการจัดการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ลุ่มน้ำห้วยสระเสียว-ห้วยท่ากวย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี


       บูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารการจัดการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ลุ่มน้ำห้วยสระเสียว-ห้วยท่ากวย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับนายมานะ ต้นนา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดการประชุม “การบูรณาการแผนงานภายใต้แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือบูรณาการแผนงานและโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนบริหารจัดการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 11 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 สำนักทรพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทัยธานี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

  ข่าววันที่ : 25 ส.ค. 2563