ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์ “แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวยครั้งที่ 2” เพื่อสรุปแนวทางและกิจกรรมที่จะดำเนินการในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ณ


       ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์ “แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวยครั้งที่ 2” เพื่อสรุปแนวทางและกิจกรรมที่จะดำเนินการในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ณ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี และผู้แทนคณะขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์ “แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวยครั้งที่ 2” เพื่อสรุปแนวทางและกิจกรรมที่จะดำเนินการในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีนายสากล ณฤทธิ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ แนวทางและกิจกรรมการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯที่สรุปจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในครั้งนี้ จะนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติในจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว–ห้วยท่ากวย ต่อไป

  ข่าววันที่ : 25 ก.ค. 2563