รวมพลังจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้น “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ


       รวมพลังจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้น “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และนายมานะ ต้นนา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี รวมพลังจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้น “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 680 ต้น กล้าหญ้าแฝก 20,000 กล้า ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  ข่าววันที่ : 24 ก.ค. 2563