จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บปุ๋ย ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 30 ส.ค. 2562