ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้้าความจุ ๕๗,๐๐๐ ลบ.ม. ณ บ้านดงขุย หมู่ ๓ ต้าบลหนองกระเจา อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 21 มิ.ย. 2562