ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบ้านเวฬุวัน หมู่ ๘ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสโครงการ นว.๐๕๖๒ แบบเลขที่ ๐๗๓๖๒ น. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 15 พ.ค. 2562