โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้


       โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเชาวนะ รุกขชาติ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านบึงบ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ได้รับเกียรติจาก นายปิยะ ประมูลสิน ปลัดอาวุโสอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้เรื่อง 1)การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส   2)ความรู้ด้านการข่าวสารเบื้องต้น โดย พ.อ.โอภาส รอดเทศ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกำแพงเพชร กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร 3)ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและทบทวนระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา ปี 2553  โดยมีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเข้ารับการอบรมจำนวน 45 ราย

  ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 2559