โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีกลุ่มจังหวัด


       โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีกลุ่มจังหวัด
  
             วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายเชาวนะ รุกขชาติ เข้าร่วมกิจกรรมงานสาธิตวันเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จำหน่าย พบผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีกลุ่มจังหวัด ณ บ้านศรีวิไล ม.8 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน และนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบเนื่องการส่งเสริมด้านการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้จำหน่าย พบผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อำเภอไทรงามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1.เพื่อถ่ายทอดความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว การควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตรในนาข้าว 2.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กับผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและผู้ประกอบการ โดย สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้จัดสถานีถ่ายทอดความรู้เพื่อเกษตรกรเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้ ผลิตภัณฑ์จากสารเร่ง พด. และ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติสาธิตการไถกลบปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ได้มี หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย

  ข่าววันที่ : 2 ส.ค. 2559