ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7


       ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7

 

               วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราพร ต่อปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวเกตน์นิภา คำสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางณัฐธิดา เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายวัฒนา ซาบุตร นักวิชาการเกษตร   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนี้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำสถานีที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) การจัดการดินและปุ๋ย การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารพืช  พร้อมได้มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน

  ข่าววันที่ : 24 มิ.ย. 2559