ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


       ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


            วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ มอบหมาย  นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวเกตน์นิภา คำสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางณัฐธิดา เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายวัฒนา ซาบุตร นักวิชาการเกษตร และ นายรักชาติ เพียรขำ   เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.4 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นายสดุดี พุทธัง ปลัดอำเภอพรานกระต่าย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมนี้ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำสถานีที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน โดยถ่ายทอดความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning) การจัดการดินและปุ๋ย การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารพืช  พร้อมได้มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่มารับถ่ายทอดความรู้ จำนวน 180 ราย

  ข่าววันที่ : 23 มิ.ย. 2559