โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ณ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์


       โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ณ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
 

           22 มิ.ย. 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายประกอบ คำเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ดำเนินงานโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ประชาชน” ณ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพร้อมด้วยนายภาสกร บุญญลักษม์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรทุกภาคส่วน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองลานทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่จากสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรได้นำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่งพด.ต่างๆ น้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงศัตรูพืช เอกสารแผ่นพับ มาบริการแก่ประชาชนที่สนใจเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างฯ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่

  ข่าววันที่ : 23 มิ.ย. 2559