เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59


       เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59
 


วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามหัวข้อบรรยาย
1."ดิน"ทรัพยากรอันล้ำค่า
2.การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกร Zoning
3.การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน
4.งานแหล่งน้ำกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ
5.การจัดการดินปัญหา
6.การปรับปรุงบำรุงดิน

ภาพ/รายงาน นางสาว หงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

  ข่าววันที่ : 3 มี.ค. 2559