ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินตาก

สถานีพัฒนาที่ดินตากตั้งอยู่ เลขที่ 212 หมู่ที่ 2 ถนนสายตาก – แม่สอด

กิโลเมตรที่ 1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 508-988 และโทรสาร 055 - 508-988 E-mail: tak01_@ldd.go.th

ประวัติความเป็นมา

สถานีพัฒนาที่ดินตาก เดิมคือ ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดตาก โดยได้รับงบประมาณพัฒนาภาคเหนือ

จำนวน 800,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง อาคารบ้านพัก ซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์และค่าแรง เพื่อใช้ในการจัดตั้ง
เป็นศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดตาก สังกัดกองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปีงบประมาณ
2508 มีเนื้อที่ทั้งหมด 827-2-24 ไร่ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2527 มีผลใช้บังคับโดยได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
เสียใหม่ ได้จัดองค์การบริหารราชการออกเป็นสองส่วน คือ การบริการส่วนกลาง จำนวน 10 กอง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 12 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ศูนย์พัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ได้เปลี่ยนมาเป็น "สถานีพัฒนาที่ดิน"
สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดตาก ได้รับการเปลี่ยนมาเป็น "สถานีพัฒนาที่ดินตาก"
สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาจนถึงปัจจุบัน

 

สภาพภูมิอากาศ

พื้นที่ด้านตะวันออก ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา กิ่งอำเภอวังเจ้า

พื้นที่ด้านตะวันตก ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง

ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศต่างกัน

พื้นที่ด้านตะวันออก แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม (ปริมาณน้ำฝน 934.7 มม.) ฝนตกชุกเดือนมิถุนายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 13.7 องศา ในเดือนมกราคม

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน 41.38 องศา

พื้นที่ด้านตะวันตก แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน (ปริมาณน้ำฝน 1,212.5 มม.) ฝนตกชุกเดือนมิถุนายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 11.1 องศา ในเดือนธันวาคม

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน 39.5 องศา

 

ลักษณะดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาถึงร้อยละ 91.54 ดังนั้นส่วนใหญ่จึงจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62

รองลงมากลุ่มชุดที่ 29และกลุ่มชุดที่ 46 ตามลำดับ ลักษณะดินเป็นพวกดินเหนียวและดินเหนียวปนกรวด ปนลูกรัง
เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ