สถานีพัฒนาที่ดินตาก ยินดีต้อนรับ โทร 055-508-988 <ฟื้นฟูปฐพี สารเคมีลดใช้ ให้ชีวีปลอดภัย แน่วแน่ใช้อินทรีย์ มีแผนใช้ประโยชน์ สมโภชปรัชญาพอพียง>>  
 
:

(นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก

หน้าหลัก
แนะนำหน่วยงาน

>>>ประวัติ

>>>แผนที่แสดงที่ตั้ง

>>>วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

>>>อำนาจหน้าที่

>>>กลยุทธ์

>>>บุคลากร

>>>แผน/ผลการปฎิบัติงาน

กิจกรรม
จัดซื้อ / จัดจ้าง
ผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
 
 
Link หน่วยงาน ::กรมพัฒนาที่ดิน | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรมบัญชีกลาง | GFMIS | จังหวัดตาก | สพข. 9
 
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ::

* * * * * * * * *

เกษตรกร และผู้สนใจ
สามารถขอรับหญ้าแฝก สารเร่ง พด. ได้ทุกวัน
ในวันและเวลาราชการ
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับบริการ


* * * * * * * * *

(zoning) แผนที่เขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด จังหวัตาก

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม ::
  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้ น.ส.ธนัชชา ติ๊บลังกา นวก.ปก.พร้อม จนท.หน่วยในพื้นที่ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.1 บ้านแม่ต้าน ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  ประโยชน์ของการมีหญ้าคลุมดินในแปลงและการตัดหญ้าอย่างสม่ำเสมอ สาระดีๆจากหมอดินวันชัย บวบงาม หมอดินอาสาผู้ปลูกองุ่นโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ต.ลานสาง อ.เมือง จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตากได้มอบหมายให้นายเอกพงษ์ โพธิ์งาม นวก.และทีมงานหน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และการบริการภาคการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 59 การลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดู โดย สพด.ตากได้จัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน การแนะนำแผนที่ความเหมาะสมตามชนิดพืช คำแนะนำปุ๋ยรายแปลงรวมทั้งการแจกจ่ายสารเร่งจุลินทรีย์ พด.น้ำหมักชีวภาพ พด.งานนี้จัด ณ ศูนย์ ศพก.หมู่ 2 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากเป็นประธานกลุ่มเป้าหมายที่มารับองค์ความรู้เป็นเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ ภาพกิจกรรม
  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตากได้มอบภารกิจรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้หน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบห้วยแม่สลิดหลวง หมู่ที่ 9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก โดยมีนายจินดาวัฒน์ ดอนดีไพร จนท.หน่วยช่วยควบคุมการปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำอย่างป้องกันการพังทลายต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้มอบหมายนางประพิน ขันธเลิศ นวก.ชก.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียชุมชน โดยใช้หลัก 3R และในวัน D-Day ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐของหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดตาก มีนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รอง ผวจ.ตากเป็นประธานในงาน ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินตาก เป็นผู้ให้องค์ความรู้และแนะนำด้านการจัดการขยะย่อยสลายได้โดยใช้หมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนต้องดำเนินการตามนโยบายเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูลได้มอยหมายให้นายจินดาวัฒน์ ดอนดีไพร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยพัฒนาที่ดินได้นำแผนที่คำแนะนำการจัดการปุ๋ยรายแปลงจำนวน 4ชนิดพืชพร้อมเอกสารคู่มือการใช้แผนที่คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง โดยมอบให้กับศูนย์ ศพก.หมู่ที่2 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตากเพื่อเป็นคลังข้อมูลในการสนับสนุนองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ณ บ้านโกโก่ ม.4 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยการปลูกบริเวณคลองส่งน้ำโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ และตามขอบทางลำเลียง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก โรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินใช้ในแปลงเกษตรของโรงเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชที่ได้คุณภาพและปลอดภัย เพื่อขยายผลสู่ผู้ปกครองต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นางประพิน ขันธเลิศ นวก.ชก. จัดรายการวิทยุสนทนาสารพัน คุยกันกับหมอดินร่วมกับดีเจ พูนศรี คำเกิด ออกอากาศเวลา 09.00 น.-10.00 น.ผ่านระบบถ่ายทอดออนไลน์และผ่านคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก FM 102 MHZ สาระการสนทนาเรื่องประชาสัมพันธ์แผนที่ Agri map online สำหรับผู้สนใจทั่วไป และเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งวิธีกลและวิธีพืช ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(FIELD DAY) โดย สพด.ตากได้จัดนิทรรศการงานพัฒนาที่ดินต่างๆ แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ พด.2 พด.7 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านแม่ระมาด ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตากนางประพิน ขันธเลิศ นวก.ชก.และคณะได้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการติดตามกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)เกษตรมีการปลูกในพื้นที่ เกษตรกรบางแปลงเริ่มไถกลบเพิ่มอินทรียวัตถุ สำหรับเตรียมการปลูกพืชหลักคือข้าวโพด ในพื้นที่ หมู่ 12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก พร้อมทั้งได้ติดตามการขุดแยกกล้าหญ้าแฝก มัดกำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่หมู่ 9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นางสาวธนัชชา ติ๊บลังกานวก.ปก.และคณะผู้ปฏิบัติงานหน่วยพัฒนาที่ดินได้ติดตามงานปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ(แฝกเพื่อปลูก)ปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายขอบทางลำเลียงในไร่นา ปลูกตามแนวระดับขวางในพื้นที่ลาดชันรอบขอบเขา ในพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพด(แปลงต้นแบบ) ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตากนายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตากได้มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำให้หน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ดำเนินการ มีนายสมศักดิ์ พฤษไพบูรณ์กิจ หมอดินตำบลแม่สลิด อ.บ้านตากเป็นผู้ดำเนินการขุดแยก มัดกำหญ้าแฝกเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่เป้าหมายต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตากพร้อมทีม จนท.สพด.ตากเข้าร่วมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(2561-2564)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรอง ผวจ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ เป้าหมายผู้ร่วมสัมมนาได้แก่ส่วนราชการในจังหวัดตากทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นางประพิน ขันธเลิศ นวก.ชก.จัดรายการวิทยุสนทนาสารพัน คุยกันกับหมอดิน คลื่น FM 102 MHZ ช่วงเวลาออกอากาศ 09.00-10.00 น. ร่วมกับดีเจพูนศรี คำเกิด สาระของการสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zonning) แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri map) เน้นประชาสัมพันธ์ให้รับทราบแหล่งข้อมูลเพื่อเป็นทางเลือกปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตากนายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตากได้มอบหมายให้นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ นำทีมของสำนักงานเศรฐกิจการเกษตร ติดตามประเมินผลโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแก่งหิน ม.2 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก มาตรการที่ 6 ธนาคารสินค้าเกษตร ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.และคณะได้ติดตามงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของนายอัครเดช ราชโยธิน ณ บ้านชะบา ม.2 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก ซึ่งมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายรอบขอบบ่อ ที่สำคัญสามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรได้ใช้น้ำกับนาข้าว ในระยะฝนทิ้งช่วง รวมทั้งได้ติดตามกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินโดยการหว่านพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในพื้นที่นาก่อนการเพาะปลูกนาปีต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตากโดยหน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้โตเร็ว วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มแหล่งอาหารแก่ชุมชน ดำเนินการ ณ ป่าชุมชนบ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ซึ่งการเลือกชนิดต้นไม้โตเร็วที่ปลูกเน้นเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เช่น ต้นมะขามป้อม ต้นสมอไทยและต้นพฤษณ์(ตุ๊ด)
รายงาน ประพิน ขันธเลิศ ภาพกิจกรรม
  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single conmand) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยนางสาวดาริกา จรัณยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการ พัฒนาบุคลากรเป็น Smart officer ตามแนวทางที่กระทรวงฯกำหนด จำนวน 20 คนและรายชื่อสำรองจำนวน 5 คน ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินตากได้เสนอชื่อนางประพิน ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายรชิษ เตชะกิตติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก ได้มอบหมายให้นายสมบัติ รติภัทร์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในเขตพื้นที่ส.ป.ก. ตาก ดำเนินงาน ณ ป่าชุมชนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ โดยมี สปก.ตากเป็นหน่วยงานหลักของโครงการ ภาพกิจกรรม
  วันที่21 - 24 มิ.ย. 59 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ จพง.การเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการฯ เป็นประธานฯ ภาพกิจกรรม
  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 โดยนายจาตุรงค์ เพชรสุทธิ์ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.9และทีมวิทยากรได้ประชุม ชี้แจงเรื่องแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(AGRI MAP)แก่เจ้าหน้าที่ สพด.ตาก นำทีมโดยนายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก และ จนท.สพด.สุโขทัยนำทีมโดยนายสุชาติ บกแก้ว ผอ.สพด.สุโขทัย ณ ห้องประชุม สพด.ตากวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ จนท.ของกรมพัฒนาที่ดินในการวางแผนต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในจังหวัดที่มีแหล่งข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับด้านการเกษตร ให้การสนับสนุนข้อมูลมีความสมบูรณ์และครอบคลุมต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตากได้มอบหมายให้นายรชิษ เตชะกิติกรกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตากนางประพิน ขันธเลิศ นวก.ชก.จัดรายการวิทยุสนทนาสารพัน คุยกันกับหมอดินร่วมกับดีเจพูนศรี คำเกิด ผ่านคลื่นวิทยุ 102 MHZ และรายการผ่านช่องทางระบบออนไลน์ สาระการสนทนาในวันนี้เกี่ยวกับงานจังหวัดเคลื่อนที่ การแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ การประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการไถกลบเศษซากพืชที่มีในพื้นที่ในช่วงขณะที่ดินมีความชื้น สะดวกต่อการไถกลบและเน้นเรื่องการได้สนับสนุนปอเทืองแก่เกษตรครบตามเป้าหมายจังหวัดตาก 10,000 ไร่ เกษตรสามารถหว่านปรับปรุงดินก่อนปลูกพืชตามฤดูกาลต่อไป ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้มอบหมายให้นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเตรียมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก ได้มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตากเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการในจังหวัดออกให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง หน่วยให้บริการประชาชนบริเวณผาสามเงา ต.ย่านรี อ.สามเงา.จ.ตาก สพด.ตากได้สนับสนุนน้ำหมัก พด.2 พด.7และสารเร่งจุลินทรีย พด.แก่ผู้มาร่วมงานประมาณ 200ราย ภาพกิจกรรม
  วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล มอบหมายให้นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.นำทีม ขรก.ลูกจ้างและ พรก.เข้าร่วมในพิธีปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตากเป็นประธานในพิธีเปิดการปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าหลังสถานีพัฒนาที่ดินตาก หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตากโดยมีส่วนราชการในจังหวัดตาก นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรม
  วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 สถานีพัฒนาที่ดินตาก นายณรงค์ ทองคำกูล ได้มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝก โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยหน่วยงาน สปก.ตากขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าหญ้าแฝกของสถานีพัฒนาที่ดินตาก เพื่อใช้ในการรณรงค์ฯ ป้องกันการชะล้างพังทลายขอบคูน้ำรวมทั้งการแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ พด.และสารเร่งจุลินทรีย์ พด.แก่ผู้มาร่วมงานดังกล่าว ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.59 สถานีพัฒนาที่ดินตากนายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สพด.ตาก ได้มอบหมายให้นางสำราญ แสนศิลา นวก.ชพ.สนับสนุนและแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝก เพื่อปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรอบสระเก็บน้ำในค่ายทหารกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ภาพกิจกรรม
  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ ทองคำกูล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้นำทีมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตากเป็นประธานในพิธี ภาพกิจกรรม
:: ประกาศ จัดซื้อ / จัดจ้าง::
>>> รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
>>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสถานีพัฒนาที่ดินตากทั้งหมด คลิ๊ก
 
 
 
 
:: สิ่งที่น่าสนใจ::
Link to :
: โทรทัศน์ ::
ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 lช่อง9 l ช่อง11
TrueVision
:: หนังสือพิมพ์ ::
ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l มติชน
คมชัดลึก l ผู้จัดการ l ไทยไพสต์
บางกอกโพสต์
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
212 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์.055-508-988 โทรสาร.055-508-988 E-mail : tak01@ldd.go.th