:: ประกาศ จัดซื้อ / จัดจ้าง::

 

>> 560530 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรในการดำเนินงาน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่สูง จำนวน 14 รายการ อ่านรายละเอียด
>> 560502 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร อ่านรายละเอียด
>> 560311 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่ตาวสันแป หมู่ 4 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 560305 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 254บ่อ ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 560227 สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 4 ตัน อ่านรายละเอียด
>> 560226 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 254 บ่อ ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 560207 สอบราคาซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 17 รายการ อ่านรายละเอียด
>> 560205 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 491บ่อ ในพื้นที่จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 560131 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดตาก อ.เมือง 122 บ่อ อ.บ้านตาก 115 บ่อ อ.สามเงา 254 บ่อ รวมเป็น 491 บ่อ อ่านรายละเอียด
>> 560108 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 491บ่อ ในพื้นที่จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 551226 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่จังหวัดตาก อ.เมือง 122 บ่อ อ.บ้านตาก 115 บ่อ อ.สามเงา 254 บ่อ รวมเป็น 491 บ่อ อ่านรายละเอียด
>> 551207 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1,000 บ่อ ในพื้นที่จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 551203 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. จำนวน 1,000 บ่อ ในพื้นที่จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด
>> 551121 ประกาศสอบราคาซื้อถังพลาสติกขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 345 ใบ และน้ำตาลทราย จำนวน 4,600 กิโลกรัม อ่านรายละเอียด
>> 551120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่หมู่ 7 8 13 บ้านยางโองนอก ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551113 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ HDPE. ในพื้นที่บ้านหนองนกปีกกา ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551109 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ในพื้นที่บ้านใหม่เด่นไม้ซุง ม.12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551109 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 3 ต.พระธาุตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551109 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่กุใต้ ม.6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551109 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่กุน้อย ม.7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551109 ประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่ตาวสันแป ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551108 ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ HDPE. ในพื้นที่บ้านหนองนกปีกกา ม.3 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551105 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านห้วยผักหละ ม.3 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551102 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ในพื้นที่บ้านใหม่เด่นไม้ซุง ม.12 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551102 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 3 ต.พระธาุตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551102 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่กุใต้ ม.6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551102 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่กุน้อย ม.7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด
>> 551102 ประกาศร่างของเขตของงาน TOR จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังหินผุ พร้อมท่อระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านแม่ตาวสันแป ม.4 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก อ่านรายละเอียด